Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluit
  • Home
  • Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

In de Arbowet zijn enkele verplichtingen opgenomen die te maken hebben met gevaarlijke stoffen, namelijk:

- verplichte volgorde bij het kiezen van maatregelen;
- voorlichting en instructie;
- risico-inventarisatie en -evaluatie, met aandacht voor gevaarlijke stoffen;
- Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO);
- Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan);
- coördinatie uitvoeringsfase.

Verplichte volgorde bij het kiezen van maatregelen
Volgens de Arbowet moeten maatregelen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beperken in onderstaande volgorde worden genomen. Dit is de zogenaamde ‘arbeidshygiënische strategie’:

1. werk met producten of werkmethoden die minder schadelijk zijn;
2. maak gebruik van afzuiging en ventilatie;
3. voorkom onnodige blootstelling aan gevaarlijke stoffen;
4. zorg dat uw werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

De eerste maatregel heeft altijd de voorkeur. Alleen als het redelijkerwijs niet mogelijk is om dat te doen, mag u kiezen voor maatregel 2 of 3. Als laatste maatregel geldt het toezien op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voorlichting en instructie
Als werkgever bent u verplicht voorlichting te geven aan uw werknemers over het werk en de risico’s die daarmee samenhangen. Dit geldt ook voor gevaarlijke stoffen en producten.
Voor de voorlichting over gevaarlijke stoffen kunt u gebruikmaken van PISA en de Stoffenmanager Bouwnijverheid. Daarnaast heeft Arbouw verschillende brochures die u hiervoor kunt gebruiken.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
Iedere werkgever is verplicht een RI&E uit te (laten) voeren voor zijn bedrijf. Arbouw heeft een digitaal RI&E-instrument ontwikkeld voor de MKB: de RI&E MKB Bouwnijverheid. Hiermee kunt u zelf een RI&E maken.

In de RI&E moet ook aandacht worden geschonken aan gevaarlijke stoffen. U moet in kaart brengen om welke stoffen het gaat en hoe groot het risico is dat uw werknemers lopen. Wanneer u een overzicht heeft gemaakt van alle stoffen en van het effect van deze stoffen, dan is een groot deel van deze inventarisatie uitgevoerd.
Voor het beoordelen van de risico’s zijn PISA en de Stoffenmanager Bouwnijverheid goede hulpmiddelen.

Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO)
Iedere werknemer heeft recht op een PAGO. Als werkgever moet u uw werknemers daartoe dan ook de gelegenheid geven. Voor de bouwnijverheid is dit recht in de diverse CAO’s geregeld. Werknemers die onder deze CAO’s vallen krijgen automatisch een uitnodiging voor het PAGO. Binnen dit onderzoek is ook aandacht voor mogelijke effecten van gevaarlijke stoffen.

Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan)
De Arbowetgeving besteedt speciaal aandacht aan het bouwproces. Als werkgever bent u bijvoorbeeld verplicht bij risicovolle en/of omvangrijke bouwprojecten een V&G-plan op te stellen. Zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de uitvoeringsfase moet een overzicht worden gemaakt van alle te verwachten risico’s, waaronder gevaarlijke stoffen. Kortom, een risico-inventarisatie en -evaluatie op projectniveau.
Met de V&G-planner van Arbouw kunt u voor nieuwbouwprojecten in de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) een V&G-plan opstellen.

Coördinatie uitvoeringsfase
Een andere verplichting voor werkgevers is het aanstellen van een coördinator uitvoeringsfase (V&G-coördinator). Deze persoon moet zorgen voor de coördinatie van werkzaamheden van de verschillende aannemers op de bouwplaats. Voor gevaarlijke stoffen houdt dit onder andere in dat de werkzaamheden zo moeten worden gepland dat er geen onnodige blootstelling aan gevaarlijke stoffen plaatsvindt.

Instructie inloggen